กรณีตั้งชื่อเครื่องหมายการค้าแล้วไปเหมือนคล้ายกับของผู้อื่น ต้องแก้ไขอย่างไร

โดยหลักของการตั้งชื่อหรือประดิษฐ์ภาพเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้านั้น จะต้องไม่มีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับผู้ซึ่งเคยได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนหน้าแล้ว โดยลักษณะที่นายทะเบียนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาให้เหมือนคล้ายนั้นจะพิจารณาจากเสียงเรียกขานว่ามีผลทำให้ประชาชนสับสนหลงผิดว่าเป็นเครื่องหมายการค้าเจ้าของเดียวกันหรือไม่ ยกตัวอย่าง “NIKE อ่านว่า ไนกี้” ดำเนินการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรายการสินค้าประเภทรองเท้า การจะตั้งชื่อมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับคำดังกล่าว เช่น “NINEKEY อ่านว่า นายคีย์” และยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรายการสินค้าประเภทเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน จะมีโอกาสที่นายทะเบียนจะพิจารณาให้เครื่องหมายการค้า “NINEKEY” ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้า “NIKY” ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ทางแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ถูกนายทะเบียนพิจารณาให้ติดเหมือนคล้าย ควรตั้งชื่อที่มีลักษณะ “บ่งเฉพาะ” และ  “ไม่เหมือนคล้าย” กับเครื่องหมายการค้าผู้อื่นจึงจะมีโอกาสผ่านการพิจารณา

ให้เราบริการคุณ!

เราพร้อมดูแล แก้ปัญหา ให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญ มืออาชีพ รวดเร็ว จริงใจ เชื่อถือได้