INTERNATIONAL

ต่างประเทศ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรต่างประเทศ

International Trademark Registration

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ

การจดทะเบียนเครื่องหมายค้าในประเทศไทยนั้น ไม่มีผลคุ้มครองไปยังต่างประเทศ เนื่องจากตามหลักกฏหมายแล้ว การจดเครื่องหมายการค้าในประเทศใด การคุ้มครองก็จะมีผลเพียงแค่ภายในเขตประเทศนั้น กฏหมายของประเทศไทยจึงไม่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศ ดังนั้นเมื่อมีการส่งออกสินค้าไทยไปจำหน่ายยังต่างประเทศ หากต้องการได้รับความคุ้มครองเจ้าของสินค้าจะต้องยื่นทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศด้วย

การจดทะเบียนสิทธิบัตรต่างประเทศ

การจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศหนึ่งแล้วจะไม่มีผลคุ้มครองไปยังอีกประเทศหนึ่ง เนื่องจากการจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศใด ก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศนั้นๆ ซึ่งกฎหมายในประเทศหนึ่งจะไม่สามารถบังคับใช้ไปยังประเทศที่สอง หรืออีกประเทศหนึ่งได้ เนื่องด้วยตามหลักดินแดน และ อํานาจอธิปไตยของแต่ละประเทศ กล่าวอย่างง่ายๆ คือ กฎหมายของประเทศใด ก็ย่อมใช้บังคับกับประเทศนั้น เช่น กฎหมายสิทธิบัตรประเทศไทย ก็ย่อมใช้บังคับได้แค่เฉพาะประเทศไทย ไม่สามารถไปใช้บังคับในประเทศอื่นได้