FAQ

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย.

คุณมีคำถาม เรามีคำตอบ

เครื่องหมายการค้า คือ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง ที่นำมาใช้เป็นที่หมายของกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
 1. เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและความน่าเชื่อถือในตัวสินค้าได้
 2. เพื่อมีสิทธิที่จะนำเครื่องหมายไปใช้ จำหน่าย และให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้ากับบุคคลอื่นได้
 3. เพื่อป้องกันการปลอมแปลง การลอกเลียนแบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งใช้บังคับตามกฎหมาย
 1. เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้านั้น และมีสิทธิที่จะนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ จำหน่าย หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้
 2. เจ้าของมีสิทธิ์ที่จะโอนหรือขายสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของเราให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
 3. เจ้าของมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกรณีที่มีผู้แอบอ้างนำเครื่องหมายการค้าของเราไปใช้ หรือแอบอ้างนำสินค้าของเราไปขายได้
 4. เจ้าของมีสิทธิ์ฟ้องร้องในกรณีที่มีผู้จดเครื่องหมายการค้าแบบเดียวกันและรวมถึงบุคคลที่นำเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เครื่องหมายการค้าคือเครื่องหมายที่นำมาใช้เป็นยี่ห้อหรือแบรด์ของสินค้า ส่วนเครื่องหมายบริการนั้นนำมาใช้กับธุรกิจบริการ เช่น ชื่อร้านอาหาร ชื่อโรงแรม ชื่อสถานบริการต่างๆ ส่วนการจดทะเบียนนั้น มีขั้นตอนที่เหมือนกัน

 • ในขั้นตอนยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ใช้เวลา 1 วันหลังจากเราได้รับเอกสารครบ และเมื่อยื่นจดจะได้รับเลขที่คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในวันเดียวกัน
 • ในขั้นตอนรอตรวจพิจารณาและอนุมัติจากทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาใช้เวลา 12-14 เดือน

ไม่รวมกรณีแก้ไขคำสั่งนายทะเบียน หรือ การอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน

เครื่องหมายการค้ามีอายุการคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และอาจต่ออายุได้ภายใน 3 เดือน ก่อนวันสิ้นอายุ หรือ ภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ได้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สามารถระบุเป็นที่อื่นได้ไม่จำเป็นต้องตรงกับบัตรประชาชน
สามารถทำได้โดยการแต่งตั้งIP-THAILAND เป็นตัวแทน ซึ่งหลังจากแต่งตั้งตัวแทนแล้ว IP-THAILANDจะคอยติดตามเรื่อง ดูแลให้จนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 

การพิจารณาความเหมือนของเครื่องหมายการค้า ดูจากลักษณะตัวอักษร และ ภาพวาด ว่ามีลักษณะที่เหมือนกันจนเกินกว่าที่ประดิษฐ์ขึ้นเองโดยไม่ได้เลียนแบบ กล่าวคือ เหมือนมากจน ดูออกว่าไม่ได้คิดเองแม้แต่น้อย

การพิจารณาความคล้ายของเครื่องหมายการค้า ต้องดูวาความคล้ายกันถึงขนาดทำให้ คนทั่วไปสับสน หรือ หลงผิด ในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ทำให้คนทั่วไป หลงคิดว่า เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเดียวกันหรือเปล่า หรือ ทำให้เข้าใจว่าเป็นแบรนด์สินค้าย่อยของเครื่องหมายการค้า

สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าและ สิทธิในการอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นๆ
 
 1. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว
 2. เครื่องหมายการค้าขัดต่อกฎหมาย
โดยปกติ การพิจารณาเครื่องหมายการค้าจะใช้เวลาประมาณ 12-14เดือน นายทะเบียนจึงจะอนุมัติให้รับจดทะเบียนได้
 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย กฎหมายคุ้มครองแค่ภายในประเทศไทย ถ้าต้องการให้คุ้มครองไปยังต่างประเทศ ต้องดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นๆ ซึ่งทางIP-THAILANDสามารถช่วยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ทุกประเทศทั่วโลก
 
กฎหมายเครื่องหมายการค้าาเป็นกฎหมายภายในประเทศ โดยให้อำนาจแต่ละประเทศกำหนดสิทธิขอบเขตของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศตนเอง ดังนั้นหากบุคคลใด ต้องการได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตน ในประเทศใดก็ตาม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้น
 
เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานั้น สามารถมานำมาใช้ได้ แต่หากบุคคลอื่นลอกเลียนแบบของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เราก็ไม่อาจฟ้องร้องตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้ นอกจากนี้หากบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปจดทะเบียน เราอาจจะโดนฟ้องละเมิดเครื่องหมายการค้าเสียเอง
 

ตัวสินค้า หรือบริการที่ผู้ประกอบประสงค์จะนำเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้เป็น ยี่ห้อแบรด์ หรือชื่อสถานบริการ เช่น สบู่ แชมพู ครีบอาบน้ำ เสื้อยืด กางเกง บริการร้านอาหาร บริการร้านคาราโอเกะ บริการร้านซักรีด เป็นต้น โดย ผู้ประกอบการจะต้องระบุรายการสินค้าเป็น ข้อเพื่อยื่นประกอบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ไม่สามารถเปลี่ยนรูปเครื่องหมายการค้า(โลโก้)ได้ เพราะถือว่ารูปเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า ยกเว้นกรณีที่มีคำสั่งจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก้ไขรูปเครื่องหมายการค้าในกรณีที่รูปไม่ชัด สามารถทำได้

ทำได้ โดยการโอนเครื่องหมายการค้าจากบุคคลเป็นของบริษัท โดยใช้แบบสัญญาโอนเครื่องหมายการค้า และชำระค่าธรรมเนียมในการโอนเครื่องหมายการค้า
 

การแสดงเจตนาว่าจะไม่ใช้สิทธินั้นแค่คนเดียว กล่าวคือการสละสิทธินี้ ทำให้บุคคลอื่นๆ สามารถใช้สิทธิ ประโยชน์ได้เหมือนกัน ไม่ได้จำกัดแค่คนเดียว

ในทางกฎหมายพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า การสละสิทธิ คือ

การแสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือสิทธิที่จะใช้คำ ข้อความ สี หรือรูปภาพ นั้นแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น บุคคลอื่นย่อมสามารถใช้คำ ข้อความ สี หรือ รูปภาพได้เช่นเดียวกัน

เมื่อเครื่องหมายการค้าซึ่งยื่นจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วสามารถขอยื่นคัดค้านได้ ดังนี้

บุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น หรือ
เห็นว่าเครื่องหมายการค้ารายนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หรือ
การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
โดยสามารถจะยื่นเอกสารคำคัดค้านต่อนายทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ ทั้งนี้ต้องยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เครื่องหมายการค้าซึ่งต้องการคัดค้านนั้นได้รับการประกาศโฆษณา

 • สัญลักษณ์ ® และ TM. สามารถใส่ไว้ในรูปเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
 • สัญลักษณ์ ® สามารถใส่ได้ในรูปเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น
 • สัญลักษณ์ TM. สามารถใส่ได้ในรูปเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสามารถต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี หากไม่ต่ออายุภายในเวลาที่กำหนด เครื่องหมายการค้าก็จะถูกเพิกถอนตามกฎหมาย