Services

บริการของเรา

Trademarks

เครื่องหมายการค้า

บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเครื่องหมายร่วม และจดทะเบียนเครื่องหมายบริการในประเทศไทย
Design

สิทธิบัตร

บริการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร (จดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์, จดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์, จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร)
Copyright

ลิขสิทธิ์

บริการรับจดแจ้งลิขสิทธิ์ สำหรับเจ้าของผลงานที่ต้องการคุ้มครองลิขสิขธิ์ของตนเอง

International

เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร
ต่างประเทศ

บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนสิทธิบัตรต่างประเทศ ทั่วโลก
IP Litigation

การดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาทั้งทางแพ่งและทางอาญา

รับดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินปัญญาทั้งทางแพ่งและทางอาญาทั่วราชอาณาจักร
Legal Services

บริการกฎหมายด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการตามกฎหมายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา