LITIGATION

การดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญา

การดำเนินคดีทางทรัพย์สินทางปัญญา

ทีมทนายความของบริษัทเรา มีประสบการณ์ดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นในด้านลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และ ความลับทางการค้า ที่ยื่นต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รวมถึงคดีที่ยื่นฟ้องร้องต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีบริการหลักๆดังต่อไปนี้

  • บริการแจ้งความ ส่งหนังสือแจ้งเตือน แจ้งเรื่องร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ
  • ประสานงานต่อแพลตฟอร์ม Shopping Online เพื่อระงับการขายสินค้าที่ละเมิด
  • แจ้งเรื่องร้องเรียนต่อกรมศุลกากร ค้น อายัดการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
  • ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา เรียกร้องค่าเสียหายต่อศาล

ปรึกษาฟรี เรื่องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินคดี

บริการแจ้งความ ส่งหนังสือแจ้งเตือน แจ้งเรื่องร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 บริการส่งหนังสือแจ้งเตือน

           กรณีเจ้าของผลงานได้พบเห็นการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตต่อผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง สามารถดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเตือน (Notice) เพื่อให้ผู้ละเมิดหยุดการกระทำดังกล่าว และเพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้ละเมิดได้รับทราบการกระทำซึ่งเป็นการละเมิดของตนแล้ว

            – บริการร่างและส่งหนังสือแจ้งเตือน กรณีพบเห็นผู้อื่นละเมิดงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

            – บริการร่างและส่งหนังสือตอบกลับ กรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ละเมิดงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 

        ประโยชน์ของการส่งหนังสือแจ้งเตือน

         1. ผู้ละเมิดที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน โดยส่วนมากจะเกรงกลัว และหยุดการกระทำดังกล่าว ซึ่งหากผู้ละเมิดหยุดการกระทำ และเจ้าของผลงานมิได้ติดใจเอาความใดต่อ ก็ย่อมเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของ ทั้งในด้านเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี กรณีที่คดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาฟ้องศาล

        2. หากผู้ละเมิดยังเพิกเฉย เจ้าของผลงานสามารถใช้หนังสือแจ้งเตือนฉบับนี้เป็นหลักฐานในการดำเนินการทางกฎหมายต่อไปได้

 

       ♦ บริการแจ้งความ หรือ ลงบันทึกประจำวัน หรือ แจ้งเรื่องร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

           1. กรณีที่ผู้ละเมิดไม่หยุดการกระทำละเมิด และได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปแล้วนั้น ทางทนายจะดำเนินการนำข้อมูลรายละเอียดไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงาน เพื่อให้ตำรวจดำเนินการเรียกผู้กระทำความผิดรับทราบข้อกล่าวหาต่อไป 

            อนึ่ง เจ้าพนักงานจะรับแจ้งความหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับหลักฐานว่า พบตัวผู้กระทำความผิด (ชื่อสกุล)ประกอบกับมีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอน และการกระทำความผิดนั้นทำให้เจ้าของผลงานเสียหายหรือไม่อย่างไร

           2. กรณีที่ผู้ละเมิดไม่หยุดการกระทำละเมิด และได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปแล้วนั้น ทางทนายจะดำเนินการนำข้อมูลรายละเอียดไปลงบันทึกประจำวันต่อเจ้าพนักงาน เพื่อให้ตำรวจดำเนินการออกเอกสารบันทึกประจำวัน ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานต่อเอกชน และราชการได้ต่อไป เช่น สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อ แพลตฟอร์ม Shopping online เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่กฎหมายของแพลตฟอร์มนั้น ๆ ระงับการขายสินค้าของผู้ละเมิด

           3. บริการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีที่ความผิดเกิดขึ้น โดยมีองค์ประกอบเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษตามบัญชีท้ายของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

บริการประสานงานต่อแพลตฟอร์ม Shopping Online เพื่อระงับการขายสินค้าที่ละเมิดงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ภายหลังที่ได้รับเอกสารการแจ้งความ/ลงบันทึกประจำวันแล้ว กล่าวคือ เมื่อเจ้าพนักงานได้ลงข้อมูลหลักฐานไว้แล้ว เจ้าพนักงานจะประสานงานต่อฝ่ายกฎหมายของแพลตฟอร์มนั้นๆตามที่ทนายได้แจ้งข้อมูลไป และเมื่อฝ่ายกฎหมายได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้ว ทนายจะดำเนินการประสานงานกับแพลตฟอร์มดังกล่าว เช่น การส่งข้อมูลหลักฐานการละเมิดเพิ่มเติม หรือเอกสารอื่นใดตามที่แพลตฟอร์มร้องขอ เพื่อให้ระงับการขายของผู้ละเมิดอย่างเด็ดขาด

  • แจ้ง LAZADA ระงับการขายสินค้าที่ละเมิดงานทรัพย์สินทางปัญญา
  • แจ้ง SHOPEE ระงับการขายสินค้าที่ละเมิดงานทรัพย์สินทางปัญญา

ขั้นตอน

  1. ภายหลังที่ได้รับเอกสารการแจ้งความ/ลงบันทึกประจำวันแล้ว ทนายจะติดตามและประสานงานกับเจ้าพนักงานให้เจ้าพนักงานดำเนินการแจ้งเรื่องไปยังแพลตฟอร์มนั้นๆตามที่ร้องขอ
  2. เมื่อเจ้าพนักงานได้ดำเนินการตามข้อ.1แล้ว ทนายจะติดตาม และเป็นตัวแทนประสานงานกับแพลตฟอร์มต่อจากเจ้าพนักงาน โดยจะติดตามจนกว่าผู้ละเมิดยุติการขายสินค้าในแพลตฟอร์มดังกล่าว

ให้เราบริการคุณ!

เราพร้อมดูแล แก้ปัญหา ให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญ มืออาชีพ รวดเร็ว จริงใจ เชื่อถือได้