ต้องการใช้รูปภาพตัวเอง หรือบุคคลใด เพื่อยื่นจดเครื่องหมายการค้า ทำได้หรือไม่

อ้างอิงตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า หากเป็นภาพที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แม้จะเป็นภาพบุคคลเอง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็สามารถใช้ขอยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่จะต้องได้รับความยินยอมอนุญาตให้ใช้ภาพดังกล่าวนั้นจากเจ้าของ โดยทำเป็นหนังสือขอความยินยอมพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบุคคลในภาพดังกล่าวนั้นด้วย

ให้เราบริการคุณ!

เราพร้อมดูแล แก้ปัญหา ให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญ มืออาชีพ รวดเร็ว จริงใจ เชื่อถือได้