การคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ตามหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าซึ่งยื่นจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วสามารถขอยื่นคัดค้านได้ ดังนี้

  1. บุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น หรือ
  2. เห็นว่าเครื่องหมายการค้ารายนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หรือ
  3. การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

โดยสามารถจะยื่นเอกสารคำคัดค้านต่อนายทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ ทั้งนี้ต้องยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เครื่องหมายการค้าซึ่งต้องการคัดค้านนั้นได้รับการประกาศโฆษณา

ให้เราบริการคุณ!

เราพร้อมดูแล แก้ปัญหา ให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญ มืออาชีพ รวดเร็ว จริงใจ เชื่อถือได้