ยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อ/สกุล ที่อยู่ หรือ ตัวแทน ดำเนินการอย่างไร?

1.กรณียื่นแก้ไขเปลี่ยนเป็น ชื่อ/สกุลใหม่ หรือ ชื่อบริษัทใหม่

 -ให้ผู้ขอดำเนินการการแจ้งข้อมูล เลขคำขอ ที่ต้องการยื่นแก้ไขชื่อ

 -หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่เราไม่ได้เป็นตัวแทนตั้งแต่ต้น  (ทางเราดำเนินการจัดทำให้)

 -เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อ/สกุล หรือ ชื่อบริษัท

 -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา)

 -สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมประตราบริษัท  (กรณีเจ้าของเป็นนิติบุคคล)

2.กรณียื่นแก้ไขเปลี่ยนเป็น ที่อยู่ใหม่

 -ให้ผู้ขอดำเนินการการแจ้งข้อมูล เลขคำขอ ที่ต้องการยื่นแก้ไขชื่อ

 -หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่เราไม่ได้เป็นตัวแทนตั้งแต่ต้น  (ทางเราดำเนินการจัดทำให้)

 -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา)

 -สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมประตราบริษัท  (กรณีเจ้าของเป็นนิติบุคคล)

3.กรณียื่นแก้ไขเปลี่ยน ตัวแทนใหม่

 -ให้ผู้ขอดำเนินการการแจ้งข้อมูล เลขคำขอ ที่ต้องการยื่นแก้ไขชื่อ

 -หนังสือมอบอำนาจ ตั้งตัวแทนใหม่ (ทางเราดำเนินการจัดทำให้)

 -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ (กรณีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา)

 -สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมประตราบริษัท และสำเนาบัตรประจำตัว 

  ประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเจ้าของเป็นนิติบุคคล)

ให้เราบริการคุณ!

เราพร้อมดูแล แก้ปัญหา ให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญ มืออาชีพ รวดเร็ว จริงใจ เชื่อถือได้