ยื่นรูปเครื่องหมายการค้าที่มีขนาดใหญ่ มากกว่า 5*5 เซนติเมตรได้หรือไม่

สามารถทำการยื่นได้ โดยยื่นพร้อมกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ ก.01และใส่รูปเครื่องหมายที่ต้องการจะยื่นในใบต่อท้ายคำขอจดทะเบียนแบบ ก.11 นั้นยื่นได้เลย

หากรูปเครื่องหมายการค้ามีขนาดมากกว่า 5*5 เซนติเมตร กล่าวคือ มีด้านกว้างเกิน 5 เซนติเมตร หรือมีด้านยาวเกิน 5 เซนติเมตร จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มในส่วนที่เกินมา คิดเป็น เซนติเมตรละ 200 บาท

ให้เราบริการคุณ!

เราพร้อมดูแล แก้ปัญหา ให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญ มืออาชีพ รวดเร็ว จริงใจ เชื่อถือได้