มีตัวแทนเป็นผู้ดูแลคำขอการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดีอย่างไร?

ถึงแม้ว่าการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะกระทำได้โดยไม่จำต้องมีตัวแทน แต่ระยะเวลาการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีระยะเวลาที่ค่อนข้างนานกว่าจะได้รับผลการพิจารณาจากนายทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งระหว่างการพิจารณาอาจมีข้อแก้ไขประการใดประการหนึ่ง นายทะเบียนจะส่งเอกสารให้ผู้ขอนำมาแก้ไขให้เป็นไปตามหลักกฎหมายกำหนด ในส่วนตรงนี้ หากมีตัวแทนการยื่นคำขอเป็นสำนักงานกฎหมายซึ่งได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนั้น ทางสำนักงานจะเป็นผู้ดูแลดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ขอไม่เสียสิทธิ์ในคำขอนั้น ๆ

ให้เราบริการคุณ!

เราพร้อมดูแล แก้ปัญหา ให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญ มืออาชีพ รวดเร็ว จริงใจ เชื่อถือได้