ความแตกต่างเบื้องต้นระหว่างสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า

ความแตกต่างเบื้องต้นระหว่างสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า

โดยหลักแล้วสัญญาแฟรนไซส์จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการในด้านธุรกิจเป็นสำคัญ โดยแฟรนไซส์ซีจะต้องดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งได้ทำระหว่างแฟรนไชส์ชอร์และแฟรนไชส์ชี โดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อตกลงการใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อตกลงการซื้อขายสูตร หรือข้อตกลงซึ่งกำหนดให้ใช้วัตถุดิบของแฟรนไชส์ชอร์เท่านั้น

          แต่กรณีของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่เพื่อการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการ ตามที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ากำหนดโดยเน้นหนักไปทางด้านคุณภาพสินค้าและการบริการเป็นสำคัญซึ่งเจ้าของเครื่องหมายจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการผลิตโดยตรงเนื่องจากจะต้องควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ให้เราบริการคุณ!

เราพร้อมดูแล แก้ปัญหา ให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญ มืออาชีพ รวดเร็ว จริงใจ เชื่อถือได้