สัญลักษณ์ ® และ TM. สามารถใส่ไว้ในรูปเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

สัญลักษณ์ ® ย่อมาจากคำว่า Registered หมายถึง การจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนแล้ว เมื่อนำมาใช้กับเครื่องหมายการค้า แสดงได้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและเชื่อถือในแบรนด์สินค้ามากขึ้น และเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่ให้มีผู้ใดมาละเมิดเครื่องหมายการค้า

คำว่า TM. ย่อมาจากคำว่า Trademark หมายความว่า เครื่องหมายการค้า เมื่อนำไปใช้กับเครื่องหมายการค้า หรือภาพ หรือคำใดแล้ว เป็นเพียงตัวอักษรที่แสดงให้เห็นว่า เครื่องหมาย หรือภาพ หรือคำดังกล่าวนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าของตน ดังนั้น คำว่า TM. จึงสามารถใช้ได้กับทั้งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

กฎหมายที่กำหนดความรับผิดของผู้ที่ใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 111 (1) ซึ่งกำหนดไว้ว่า บุคคลใดแสดงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมที่มิได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรว่าเป็นเครื่องหมายดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรแล้ว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

1.หากเป็นสัญลักษณ์ ® แล้วนำมาใส่ไว้ในรูปเครื่องหมายการค้าที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนนั้น จะต้องตัด สัญลักษณ์ ® ออกก่อนที่จะดำเนินการยื่นคำขอ เนื่องจากว่า สัญลักษณ์ ® นั้นหมายถึงเครื่องหมายการที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น  ดังนั้น การใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจึงมีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการป้องกันความสับสนของผู้บริโภค

2.หากเป็นสัญลักษณ์ TM. สามารถนำมาใส่ไว้ในรูปเครื่องหมายการค้าได้ ถ้าใส่ไว้ในรูปเครื่องหมายก็จะต้องอ่านแปลด้วยทุกครั้ง ก่อนดำเนินการยื่นคำขอ 

กล่าวโดยสรุป สัญลักษณ์ ® สามารถใส่ได้ในรูปเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น

 สัญลักษณ์ TM. สามารถใส่ได้ในรูปเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน

ให้เราบริการคุณ!

เราพร้อมดูแล แก้ปัญหา ให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญ มืออาชีพ รวดเร็ว จริงใจ เชื่อถือได้