ยกเลิกคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างพิจารณา ดำเนินการอย่างไร?

หากผู้ขอ ต้องการที่จะยกเลิกคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นต่อกรมฯ ไว้ เนื่องจากไม่ประสงค์จะยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อไปแล้ว สามารถยกเลิกคำขอได้ 2 กรณี ดังนี้

1.ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับคำขอนั้นเลย เช่น การยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือนายทะเบียนมีคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไข หรือการชำระค่ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รวมถึงการต่ออายุ ไม่ต้องดำเนินการตามคำสั่งหรือหนังสือแจ้งที่ได้ เสมือนว่าปล่อยทิ้งคำขอนั้นไปเลย ซึ่งการกระทำตรงนี้จะเป็นการทำให้คำขอนั้น โดนละทิ้งออกจากสารบบของกรมฯ ไปนั่นเอง

2.ยื่นชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะยกเลิกคำขอเลขที่นี้ เนื่องจากอะไร หรือเพราะอะไร โดยสามารถยื่นได้ที่กรมฯ

ให้เราบริการคุณ!

เราพร้อมดูแล แก้ปัญหา ให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญ มืออาชีพ รวดเร็ว จริงใจ เชื่อถือได้